Trợ giúp

Xem đáp án các câu hỏi ở đâu?

Đối với các Chủ đề bổ trợChương trình iSMART, đáp án của các câu hỏi sẽ hiển thị ngay khi bạn trả lời sai. 

Đối với Thử thách hàng ngày, bạn có thể xem lại đáp án ngay tại trang Thử thách hàng ngày.