Trợ giúp

Chủ đề đang tham gia và đã tham gia khác nhau thế nào?

Chủ đề đang tham gia và chủ đề đã tham gia đều là các chủ đề mà bạn đã đăng ký trên hệ thống. Chủ đề đang tham gia là các chủ đề chưa kết thúc, chủ đề đã tham gia là các chủ đề đã kết thúc.