Trợ giúp

Chương trình iSMART và Chủ đề bổ trợ khác nhau thế nào?

Chương trình iSMART là nội dung kiến thức trong năm học mà học sinh được học trên trường. Chủ đề bổ trợ là nội dung kiến thức bổ trợ để củng cố thêm những kiến thức đã được học trong năm học.